روابط عمومی

ارایه خدمات «روابط عمومی‌» اصلی‌ترین بخش فعالیت «کارما» را تشکیل می‌دهد‌. کارگزاری روابط عمومی «کارما‌» قبل از ارایه خدماتی که شامل اجزای روابط عمومی می‌شود‌؛ توانایی‌، تخصص و تعهد مجموعه خدمات روابط عمومی را داراست و این مهم که در یک مذاکره حضوری بیشتر قابل ارایه است از مطالعه‌، انجام سنجش‌های متعدد (بازار سنجی‌، نیاز سنجی‌، افکارسنجی و…) برای هر مجموعه به صورت اختصاصی آغاز می‌شود‌. «برنامه‌ریزی روابط عمومی» در گام بعدی به ترسیم مسیر ایده‌ها و عمل‌ها پرداخته و سپس با انتخاب مشتری از طریق مشاوره‌، آموزش و اجرا کار ادامه پیدا خواهد کرد‌.