جشنواره2

برای مجموعه‌‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برگزاری جشنواره یکی از مهم‌ترین رویدادها به شمار می‌آید‌. یکی از توانایی‌ها و تخصص بخش خلاقیت و ایده‌پردازی کارما می‌تواند با شناخت از مجموعه‌تان نسبت به طراحی و اجرای جشنواره اقدام کند‌. هیچ محدودیتی برای گستره موضوعات و برگزاری جشنواره‌ها برای ما و شما متصور نیست‌. نمونه‌های بسیار بدیع‌، خلاقانه و جذاب این نوع رخداد‌ها را برایتان معرفی می‌کنیم‌.